Katarína Lučanová

Bakalářská práce

Meranie spokojnosti zákazniov s bankovými službami

Customer Satisfaction Measurement with Bank Services
Anotace:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo poukázať na dôležitosť zákazníka v činnosti banky. Práca bola rozdelená do troch hlavných častí. Prvá časť bola teoretická, zaoberajúca sa definíciami služieb, zákazníkov, ich spokojnosti a metódami merania spokojnosti. Ďalej sa v nej rozoberalo mikroprostredie a makroprostredie skúmanej banky, kde boli spomenuté všetky faktory vplývajúce na banku.V druhej …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis was to highlight the importance of customer in bank activities. The thesis was divided into three main parts. First part was theoretical, including definitions of services, customers, their satisfaction and methods of satisfaction measurements. Micro and macro environments have been described there as well. In the second section, which was devoted to questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Miluše Hluchníková
  • Oponent: Jana Ostrožná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava