Roman Vrána

Bachelor's thesis

Městské kamerové dohlížecí systémy v systému prevence kriminality na území města Orlové

Urban camera surveillance systems in the system of criminality prevention in the area of the town of Orlová
Abstract:
Práce se zabývá problematikou soucasného stavu mestského kamerového dohlížecíhosystému a jeho vlivu na prevenci kriminality na území mesta Orlová. Cílem zpracovatele jerozbor a zhodnocení prínosu kamerového systému na bezpecnostní situaci ve meste.Soucástí práce je analýza statistik trestné cinnosti evidované Okresním reditelství PolicieCeské republiky v Karviné, které popisují vývoj poctu trestných …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2008

Thesis defence

  • Supervisor: Petr Bitala, Petr Bitala

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku