Roman Vrána

Bachelor's thesis

Městské kamerové dohlížecí systémy v systému prevence kriminality na území města Orlové

Urban camera surveillance systems in the system of criminality prevention in the area of the town of Orlová
Abstract:
Práce se zabývá problematikou soucasného stavu mestského kamerového dohlížecíhosystému a jeho vlivu na prevenci kriminality na území mesta Orlová. Cílem zpracovatele jerozbor a zhodnocení prínosu kamerového systému na bezpecnostní situaci ve meste.Soucástí práce je analýza statistik trestné cinnosti evidované Okresním reditelství PolicieCeské republiky v Karviné, které popisují vývoj poctu trestných …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Petr Bitala, Petr Bitala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / odbor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku