Bc. Klára BRAŠNOVÁ

Master's thesis

Kartografické metody pro vizualizaci časových změn \nl prostorových dat

Cartographic methods for visualization of temporal changes of spatial data
Abstract:
Diplomová práce zkoumá kartografické metody, pomocí kterých je moţné vyjádřit časové změny prostorových dat. Zaměřuje se jak na metody historicky starší, tak na metody novější. Práce navazuje na moji bakalářskou práci zabývající se vývojem toponym na starých mapách na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. V bakalářské práci byl proveden sběr dat o vývoji změn v osídlení …more
Abstract:
The diploma thesis examines the cartographic methods by which it is possible to express the temporal changes of spatial data. It focuses both on the methods historically older, the newer methods. The work follows on my bachelor thesis deals with the development toponyms on old maps in the administrative district Poběţovice. The work was carried out collecting data on development changes in settlement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2012
Accessible from:: 28. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Otakar Čerba, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRAŠNOVÁ, Klára. Kartografické metody pro vizualizaci časových změn \nl prostorových dat. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Geomatics / Geomatics