Bc. Monika Přikrylová

Bachelor's thesis

Hodnotová orientace a kvalita života jedince s ADHD

Value orientation and quality of life of an individual with ADHD
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem hodnotové orientace a kvality života jedince se syndromem ADHD. Neopomíjí ani vliv ADHD na životní perspektivu. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá obdobím pubescence, vývojovými změnami tohoto období, zmiňuje také problematiku vývoje identity, roli vzoru a rizikové faktory v pubescenci. Druhá kapitola se věnuje syndromu ADHD …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with topics concerning value orientation and quality of life of an individual with ADHD syndrome. Neither does it neglect the impact of ADHD on the life perspective. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter deals with the period of pubescence, the developmental changes of this period and it also mentions issues of identity development, role models …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Segeťová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta