Bc. Jaroslav Saitz

Master's thesis

Výkon trestu odnětí svobody v ČR

Execution of imprisonment in the Czech Republic
Abstract:
Tato práce popisuje výkon trestu odnětí svobody v ČR vzhledem k pozitivnímu právu a utváří pohled na danou problematiku se zaměřením na trest jako takový, s možností využití alternativních trestů. První část je věnována teoretickému vymezení jednotlivých pojmů trestního práva i jeho pramenům pomocí deskriptivní metody. Druhá část práce je tvořena komparací stěžejních bodů v systému slovenském a částečně …more
Abstract:
This thesis describes the imprisonment in the Czech Republic due to the positive law, it creats a view on the issue, focusing on punishment as such, with the possibility of alternative punishment. The first part is dedicate to the theoretical definition of the cencepts of crimminal law with usage a descriptive methods. The second part consists of a comparison of the main points in the Slovak system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní