Theses 

Problematika primární prevence rizikového chování na vybraných základních školách v Brně – Bc. Jana Chmelíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Chmelíková

Diplomová práce

Problematika primární prevence rizikového chování na vybraných základních školách v Brně

The Problems of Primary Prevention of Risk Behaviour at Selected Elementary Schools in Brno

Anotace: Diplomová práce „Problematika primární prevence rizikového chování na vybraných základních školách v Brně“ se zabývá realizací primární prevence na brněnských školách s vysokým počtem romských žáků. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem pracují školní metodikové prevence na tzv. romských školách a jak se jim jejich práce daří. Teoretická část je věnována popisu romské komunity, jednotlivým typům rizikového chování a systému primární prevence ve školství. Empirická část je realizována formou polostrukturovaných rozhovorů se třemi metodiky prevence ze škol s vysokým počtem romských žáků a dvěma metodiky prevence ze škol vzdělávajících převážně děti z majoritní společnosti. Získaná data jsou analyzována formou otevřeného kódování a následně porovnána. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu práce zjišťuje specifika primární prevence na tzv. romských školách a odlišnosti od škol vzdělávajících žáky z majority.

Abstract: The diploma thesis „The Problems of Primary Prevention of Risk Behaviour at Selected Elementary Schools in Brno“ deals with the implemetation of primary prevention at schools in the city of Brno which have a large number of Romany pupils. The aim of this thesis is to find out the methods that the school prevention methodists use and how successful they are at so-called romany schools. The theorethical part covers the description of romany culture, the individual types of risk behaviour and the structure of primary prevention in our school system. The empirical part is carried out in the form of semi-structured dialogues with three prevention methodists from schools with a large number of Romany pupils and with two prevention methodists from schools educating mostly pupils representing the white race population. Subsequently, the acquired data is being analyzed by open coding followed by its mutual comparison. By way of qualitative research this thesis identifies the particularities of primary prevention at so-called romany schools and its divergences from schools educating the white race population.

Klíčová slova: primární prevence, Romové, sociální znevýhodnění, školní metodik prevence, rizikové chování, preventivní programy, vzdělávání, minimální preventivní program, školní poradenské pracoviště, primary prevention, Romany, social disadvantagedness, school prevention methodist, risk behaviour, preventive programmes, education, minimum prevention programme, school advisory centre

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:41, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz