Bc. Hana Kolouchová

Master's thesis

Regulace environmentálních dopadů dopravy pomocí alternativních daňových nástrojů

Regulation of environmental impacts of transport using alternative tax instruments
Abstract:
Tématem diplomové práce je regulace environmentálních dopadů silniční dopravy daňovými nástroji alternativními k silniční dani. Cílem práce je zhodnotit daňové nástroje vhodné k ekologizaci vozového parku a zodpovědět otázku, zda jsou tyto nástroje cílené spíše na obnovu vozových parků vozidly produkujícími nižší emise nebo spotřebovávajícími alternativní pohonné hmoty. Dalším cílem je formulace závěrů …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the regulation of environmental impacts of road transport using tax tools alternative to road tax. The aim of the thesis is to evaluate the tax tools suitable for greening the vehicle fleet and answer the question whether these instruments are more focused on the fleet renewal by vehicles pro-ducing lower emissions or using alternative fuels. Another objective is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr David, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta