Theses 

Tiskové právo a jeho základní prvky regulace – Bc. Tereza Radová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Radová

Bakalářská práce

Tiskové právo a jeho základní prvky regulace

Press law and its basic elements of regulation

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tiskovým právem. V teoretické části je rozebírána historie tiskového práva, dále se tato část zabývá právní úpravou médií a strukturou orgánů a instituty spojenými s tiskovým právem. Velký podíl této části také tvoří výklad o vydávání periodického a neperiodického tisku. V praktické části bakalářské práce je řešen konkrétní případ porušení autorského práva třetí stranou, a to zveřejnění autorské fotografie bez souhlasu autora v periodickém regionálním zpravodaji.

Abstract: This thesis deals with the press law. In the theoretical part it examines the history of the press law, then this part contents the legislation dealing with the media and the structure of the organs and institutions associated with the press law. A large proportion of this section also constitutes an interpretation on the issue periodical and non-periodical press. In the practical part is this thesis dealing with specific cases of copyright infringement by third parties and to the publication of the author's photo without permission in periodic regional newsletter.

Klíčová slova: Tiskové právo, Tiskový zákon, Autorský zákon, Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, autor, vydavatel, nakladatel, právo na odpověď, povinný údaj, povinný výtisk, publikace, zdroje informací, periodický tisk, neperiodický tisk, Ministerstvo kultury ČR.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz