Theses 

Kvalita života pracujících seniorů – Bc. Michaela Kalousková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Kalousková

Diplomová práce

Kvalita života pracujících seniorů

Quality of Life of Working Seniors

Anotace: Diplomová práce se zabývá kvalitou života pracujících seniorů. Obsah je rozdělen do dvou částí (teoretické a empirické).Teoretická část je věnována problematice stárnutí, stáří (definice, periodizace, změny spojené se stárnutím a stářím, demografie stárnutí), kvalitě života seniorů (pojem, definice, historie, přístupy, dimenze, metody a nástroje měření, podpora kvality života seniorů). Práce dále podrobněji nastiňuje problémy, se kterými se populace starších osob setkává na trhu práce (odchod do důchodu, formy práce, nedostatek odpovídajících pracovních míst, diskriminace) a analyzuje úroveň jejich podpory. Empirická část pomocí kvantitativního průzkumného šetření metodou dotazníku (vlastního konstruktu a vybraných položek ze standardizovaného dotazníku SQUALA) analyzuje a interpretuje data zaměřená na kvalitu života pracujících seniorů.

Abstract: This diploma thesis deals with the quality of life of senior citizens who are still working. The contents are divided into two parts, theoretical and empirical.The theoretical part deals with the problem of the aging process, old age (definition, temporal segmentation, changes connected with the aging process and old age, demography of the aging process), and the quality of life of senior citizens (concept, definition, history, accesses, dimensions, methods and means of measurement, support of quality of life of senior citizens). Moreover, the thesis outlines the problems elderly people encounter on the job market (retirement, ways of working, lack of corresponding jobs, discrimination) and an analysis of the level of support they receive.The empirical part, by means of quantitative investigation with questionnaires (part own construct and part selected items from the standardized questionnaire SQUALA), analyses and interprets the data with a focus on the quality of life of working senior citizens.

Klíčová slova: Stárnutí, stáří, kvalita života, zaměstnání, trh práce, aging process, old age, quality of life, employment, job market.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Soňa Šestáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz