Kateřina Kořenská

Bakalářská práce

Stanovení diskontní sazby ve vybrané společnosti

Estimating the Discount Rate of the Selected Company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je stanovit diskontní sazbu ve vybrané společnosti pomocí metody průměrných vážených kapitálových nákladů (WACC). Tato práce je rozdělená na dvě části. Teoretická část se zabývá optimální kapitálovou strukturou, různými metodami výpočtu nejen nákladů na vlastní kapitál, ale také nákladů na cizí kapitál. V praktické části se aplikují tyto metody přímo na konkrétní společnost …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the discount rate in the selected company using the weighted average capital cost method (WACC). This work is divided into two parts. The theoretical part deals with an optimal capital structure, different methods of calculating not only the cost of equity but also the Cost of Debt. In the practical part, these methods apply directly to a particular company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Bora
  • Oponent: Šárka Zwardonová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava