Theses 

Vyhodnocení účinnosti vybraných aktivit Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava pro rozvoj Moravskoslezského kraje – Gabriela Murcková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Gabriela Murcková

Master's thesis

Vyhodnocení účinnosti vybraných aktivit Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Efficance Evaluation of Selected Activities in Agency of Regional Development, a.s. Ostrava for the Development of Moravian-Silesian Region

Anotácia: Vznik regionálních rozvojových institucí byl inspirován fungujícími agenturami v zemích západní Evropy. Agentury se začaly v České republice zakládat počátkem 90. let z iniciativy Evropské Unie, aby byly nápomocny při restrukturalizaci regionů. V současné době v naší republice působí patnáct regionálních agentur na územích téměř všech krajů. Tématem diplomové práce je vyhodnocení účinnosti vybraných aktivit Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Cílem práce je popsat vybrané činnosti agentury a ohodnotit jejich účinnost a přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje. Praktická část práce se zaměřuje na obsáhlejší charakteristiku vybraných činností, které ARR vykonává z řádu „Služby veřejného ekonomického zájmu“ pro Moravskoslezský kraj. Pomocí interních materiálů agentury budou získány data o výstupech z těchto činností za sledované období od roku 2006 do 2009, u kterých bude následně zhodnocena jejich účinnost.

Abstract: Establishment of regional development institutions was inspired by agencies operating in Western Europe. The agencies in the Czech Republic began to establish in the early 1990th on the initiative of the European Union to assist in the restructuring of the regions. Nowadays, there are 15 regional agencies that operate in almost all territories of our region. The topic of this thesis is to evaluate the effectiveness of selected activities of the Agency of Regional Development , a.s. Ostrava for Development of Moravian Silesian Region. The aim is to describe specific activities of the Agency and evaluate their effectiveness and contribution to the development of the Region.The practical part focuses on more comprehensive description of selected activities carried out on the ARR order „economic services of public interest“ for the Region. Using internal documents, the agency will be obtained the data on the outcomes of these activities for the period from 2006 to 2009. Their effectiveness will be subsequently evaluated.

Keywords: regionální rozvoj, Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava, vyhodnocení účinnosti aktivit, regional development, the Agency of Regional Development, evaluation the effectiveness of activities

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Jiří Kern
  • Oponent: Jiří Vožňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 17:12, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz