Theses 

Uživatelská webová rozhraní pomocí technologie triády PHP, Apache, MySQL – Kateřina Vopálková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Vopálková

Bachelor's thesis

Uživatelská webová rozhraní pomocí technologie triády PHP, Apache, MySQL

User Web Interface using Triad PHP, Apache, MySQL

Abstract: Tato práce se zaměřuje na možnosti vytváření webových aplikací a vytvoření konkrétní aplikace pracující nad databází nemocničního informačního systému. V první části práce obsahuje teoretický popis programovacího jazyka PHP, serveru Apache, databázového systému MySQL a frameworku Nette. Dále práce obsahuje stručný popis použitého softwaru – vývojového prostředí Eclipse a webových serverů EasyPHP. V další části práce se nachází teoretický návrh následován popisem reálných částí vytvořené aplikace.

Abstract: This thesis focuses on possibilities of creating web applications and on creating a concrete application, which is able to work with a database from information system in hospital. The first part contains the theoretical description of PHP programming language, Apache server, MySQL database system and Nette Framework. The thesis also contains a brief description of software, which was used to create this application – software development environment Eclipse and web servers EasyPHP. Next part of this thesis is about theoretical design of the application followed by description of real parts of created application.

Keywords: PHP, Apache, MySQL, Nette Framework, webová aplikace, databáze, administrativní rozhraní, uživatelské webové rozhraní

Keywords: PHP, Apache, MySQL, Nette Framework, web application, database, administrative interface, user web interface

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Jakub Jirka
  • Reader: Karel Vlach

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 24/2/2019 04:29, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz