Hana Poštulková

Master's thesis

Měření spokojenosti uživatelů s learning management systémem

User Satisfaction Measurement with Learning Management System
Abstract:
Téma mé práce je měření spokojenosti uživatelů s learning management systémem. Zaměřuji se na LMS MOODLE a Ekonomickou fakultu VŠB-TUO. Cílem mé diplomové práce bylo změření spokojenosti uživatelů s vlastnostmi LMS systému, dále zjištění, jak jsou tyto vlastnosti pro uživatele významné. Také mne zajímalo, jak jsou uživatelé spokojeni s faktory poskytovaných služeb a jak jsou pro ně tyto faktory důležité …more
Abstract:
The theme of my work is to measure user satisfaction with the learning management system. I focus on the LMS Moodle Faculty of Economics VŠB-TUO. The aim of this thesis is to measure user satisfaction with the characteristics of the LMS system, then determine how these properties are relevant to users. Also, I wonder how the users are satisfied with the factors of service and how are these factors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: Tereza Navrátilová
  • Reader: Martina Gecíková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava