Veronika Vavřinová

Bakalářská práce

Návrh marketingové komunikace vinařské oblasti

Marketing Communication Design of Wine Region
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice komunikačních nástrojů vinařské oblasti Slovácka, přesněji města Dubňany. Teoretická část pojednává o marketingu a sním souvisejících procesech, popisuje jednotlivé prvky komunikačního mixu a dále se podrobněji věnuje marketingové komunikaci. Další část je věnována podrobné charakteristice města, jeho minulosti i současnosti. Cílem praktické části bylo získat …více
Abstract:
Bachelor thesis focus on communication instruments issues of wine region Slovácko, more precisely Dubňany town. Theoretical part discuss marketing and marketing related processes, describes individual elements of communication mix and pays attention to marketing communication. Next part deal with detailed characteristic of town, it‘s history and present. The aim of practical part was gather information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Tereza Navrátilová
  • Oponent: Petra Krbová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava