Theses 

Zhodnocení odpadového hospodářství zařízení péče o seniory - Senior centrum Blansko – Libor Pliska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Libor Pliska

Bakalářská práce

Zhodnocení odpadového hospodářství zařízení péče o seniory - Senior centrum Blansko

Evaluation of waste management facility care for seniors in Senior Center Blansko

Anotace: ABSTRAKTZhodnocení odpadového hospodářství zařízení péče o seniory v SENIOR centru BlanskoPráce se zabývá specifikací snižování produkce odpadů v zařízení sociální péče včetně problematiky nakládání s kuchyňskými odpady. V současné době je i u nás v našem zařízení velmi diskutovaným tématem snížení produkce některých odpadů, a to jak z hlediska finančního, tak z hlediska nedostatku úložného prostoru. Základním trendem při nakládání s odpady v SENIOR centru Blansko je minimalizace zdravotních a environmentálních rizik v celém cyklu nakládání s odpady. Jde o řízený způsob nakládání s odpady v jejich jednotlivých krocích, a to od třídění odpadů v místě vzniku, až po bezpečné odstranění.V jednotlivých kapitolách budou vymezeny základní pojmy, teoretická problematika environmentální politiky zpracování nebezpečných odpadů, jejich shromažďování až po následné odstranění. Součástí výsledků a diskuse je i kvantifikace, zhodnocení produkce a způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Autor pracuje v SENIOR centru Blansko a má na starosti odpadové hospodářství. Od samého počátku práce s odpadovým hospodářstvím vznikaly v zařízení problémy, a proto se autor rozhodl nejprve navštěvovat pravidelně školení a posléze se rozhodl tuto problematiku studovat. Studiem měl autor možnost získat kvalifikované informace od zkušených odborníků, které zavádí v daném zařízení do praxe.

Abstract: ABSTRACTEvaluation of waste management facility care for seniors in Senior Center BlanskoThe work deals with the specification of waste reduction in social welfare facilities, including catering waste disposal problematic. At the moment also with us is in our facility is very frequent topic reduction of some waste, both from a financial perspective as well as from a lack of storage space perspective. The basic trend of waste management at Senior Center Blansko is to minimize health and environmental risks in the entire waste management cycle. It is a controlled way of handling at each step, from the sorting of waste at origin, to it´s safe removal.In the individual chapters will be defined basic concepts, theoretical problems of environmental policy dangerous waste treatment, their congregation, to their subsequent removal. Part of the results and discussion is also quantification, evaluation of production and way of dealing with different types of waste. Author works in Senior Center Blansko and is responsible for waste management. From the beginning of work with waste management appeared in the facility issues, and author first decided to attend regular training and then to study this problematic. During study, author has the opportunity to get qualified information from experienced professionals, which he is practically implementing in his facility.

Klíčová slova: zdravotnický odpad, klasifikace odpadů, nakládání s odpady

Keywords: medical waste, waste classifation, waste management

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Petr Junga, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/50877 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 05:01, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz