Theses 

Proměny mediální konstrukce obrazu ohrožení: komparativní obsahová analýza – Mgr. Adéla Demlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Adéla Demlová

Bakalářská práce

Proměny mediální konstrukce obrazu ohrožení: komparativní obsahová analýza

The Changes in Construction of Media Portrayal of Threat: Comparative Content Analysis

Anotace: Předmětem bakalářské práce je popis a porovnání proměny mediální konstrukce obrazu ohrožení u dvou českých deníků náležejících rozdílným politickým režimům, Mladé fronty z roku 1988 a MF Dnes roku 2010. Základními teoretickými rámci jsou teorie rizikové společnosti, koncept ontologického bezpečí, teorie governmentality a mediální logika. Práce vychází z teoretických konceptů mediálních studií jako sociální konstrukce reality nebo agenda setting. Práce využívá metodu kvantitativní obsahové analýzy doplněné o interpretativní čtení textu. Mediální obraz ohrožení je analyzován na základě předpokladu, že média mají potenciální schopnost vzbuzovat strach a úzkost. Mediální konstrukce ohrožení se v komparaci zvolených dvou období jeví jako odlišná, přičemž význam fenoménu strach v demokratické společnosti výrazně vzrostl.

Abstract: The objective of bachelor thesis is to describe and compare the changes in construction of media portrayl of threat between two Czech daily newspaper belonging to different political regimes, the Mladá fronta in 1988 and MF Dnes in 2010. Key theoretical koncept are the theory of risk society, governmentality, the concept of ontological safety and media logic. The theoretical basis of this paper comprises of media concepts as social construction of reality or agenda setting. The thesis uses a quantitative method of content analysis, which is supplemented with interpretative reading of the text. The media image of threat is analyzed based on the assumption that the media have the potential ability to cause fear and anxiety. Media construction of risk in comparison with two selected periods appears to be different, the significance of the phenomenon of fear in a democratic society has increased signally.

Klíčová slova: výzkumná práce, ohrožení, riziko, riziková společnost, ontologické bezpečí, strach, úzkost, mediální logika, mediální obraz, agenda setting, sociální konstrukce reality, obsahová analýza, research work, risk, risk society, threat fear, anxiety, media logic, media image, social construction of reality, content analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:46, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz