Mgr. Adéla Demlová

Bakalářská práce

Proměny mediální konstrukce obrazu ohrožení: komparativní obsahová analýza

The Changes in Construction of Media Portrayal of Threat: Comparative Content Analysis
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je popis a porovnání proměny mediální konstrukce obrazu ohrožení u dvou českých deníků náležejících rozdílným politickým režimům, Mladé fronty z roku 1988 a MF Dnes roku 2010. Základními teoretickými rámci jsou teorie rizikové společnosti, koncept ontologického bezpečí, teorie governmentality a mediální logika. Práce vychází z teoretických konceptů mediálních studií jako …více
Abstract:
The objective of bachelor thesis is to describe and compare the changes in construction of media portrayl of threat between two Czech daily newspaper belonging to different political regimes, the Mladá fronta in 1988 and MF Dnes in 2010. Key theoretical koncept are the theory of risk society, governmentality, the concept of ontological safety and media logic. The theoretical basis of this paper comprises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií