Petr Stachel

Bakalářská práce

Návrh přípravy a dobývání porubního bloku č. 059 607 v jižní části sloje 059 od roviny překopu č. 2347/1 dobývacího prostoru Dolu Paskov

Proposal of the preparation and extraction of working face block no.059 607 in the southern part of the seam 059 from the crosscut level no. 2347/1 conquering space in the Mine Paskov
Anotace:
Anotace V bakalářské práci jsou zpracovány návrhy přípravy a dobývání porubního bloku č.059 607 v jižní části sloje 16 od roviny překopu č. 2347/1 dobývacího Dolu Paskov. Úvodním tématem předloženého textu je popis Dolu Paskov a jeho stručná historie, která slouží k představení dané oblasti. V návaznosti na historický vývoj Dolu Paskov dále charakterizuji konkrétní sloj 059, jenž je ústředním bodem …více
Abstract:
Summary In the thesis are treated a proposal preparation and mining working face block 059 607 in the southern part of the seam 059 Seam from the field of mining no. 2347/1 Mine Paskov. The initial issue is the description of Mine Paskov and its brief history, which serves to introduce of this the area. Following an introduction I characterize the specific seam 059, which is the focal point of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Petr Lichnovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava