Andrej Martinček

Master's thesis

Zdravoté stredisko - vykurovanie a vetranie

The Health Centre – The Heating and Ventilation
Abstract:
Martinček, Andrej. Diplomová práca. Zdravotní středisko – vytápění a větrání. Ostrava, 2019. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Témou mojej diplomovej práce je návrh vykurovania a vetrania zdravotného strediska. Diplomová práca je rozdelená na dve časti. Prvá stavebná časť rieši projektovú dokumentáciu zdravotného strediska splňujúc …more
Abstract:
Martinček, Andrej. Master´s thesis. The Health Centre – The Heating and Ventilation. Ostrava, 2019. Vysoká škola báňská – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Indoor Environmental Engineering and Building Services. The theme of my master´s thesis is to design of heating and ventilation of the health center. The Master´s thesis is divided into two parts. The first …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2020
  • Supervisor: Zdeněk Galda
  • Reader: Miroslav Košický

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava