Bc. Irena Palánová

Bakalářská práce

Tzv. "následná kontrola" dovozních a vývozních obchodních případů celními orgány

Anotace:
Volný pohyb zboží a odstranění celních kontrol na hranicích umožňuje rozsáhlý nárůst objemu mezinárodního obchodu. Tyto změny zásadně ovlivnily rozsah i obsah vykonávaných činností celních orgánů v porovnání se stavem před vstupem ČR do EU. Cílem bakalářské práce Tzv. následná kontrola dovozních a vývozních obchodních případů celními orgány je ukázat jakým způsobem se změnil proces provádění následné …více
Anotace:
ýznamné místo mezi kontrolami prováděnými celními orgány. Tato práce může působit nejen informativně, ale do jisté míry i preventivně, může pomoci ke zvýšení právního vědomí obchodních subjektů zabývajících se mezinárodním obchodováním.
Abstract:
Free movement of goods and cancellation of customs controls at frontiers allow a big growth of international trade. The changes have radically influenced extent and content of activities of customs authorities in comparison with the situation before joining the EU. The aim of my bachelor thesis So called "Post Clearance Audit" of Import and Export Business Transactions by Customs Authorities is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta