Theses 

Sociální práce v pobytových sociálních službách pro osoby s Alzheimerovou chorobou – Gabriela DZIKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Gabriela DZIKOVÁ

Diplomová práce

Sociální práce v pobytových sociálních službách pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Social work in residential social services for persons with Alzheimer's disease

Anotace: V diplomové práci se autor zabývá problematikou sociální práce v pobytových sociálních službách pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Teoretická část mé diplomové práce definuje specifika sociální práce, věnuje se jejím cílům, kompetencím sociálních pracovníků, také přístupům, které jsou v praxi uplatňovány, dále je rozpracována skutečnost, že lze rozlišovat typy sociálních pracovníků dle způsobu jejich práce, přičemž existují určité předpoklady a dovednosti sociálních pracovníků. Následující kapitola pojednává o sociálních službách, kde je blíže popsán jejich účel, a dále se může čtenář seznámit se zákonem o sociálních službách. V souvislosti se specifickým zaměřením diplomové práce na Alzheimerovu chorobu je v práci dále rozpracována problematika klientů s duševním onemocněním v systému sociálních služeb a jejich možnosti v pobytových sociálních zařízeních, přičemž je v této souvislosti zmiňována také problematika adaptace klientů na pobyt v rezidenčních zařízeních. V neposlední řadě se práce blíže zaměřuje na Alzheimerovu chorobu, ale také na sociální práci s klienty s duševním onemocněním, kde jsou blíže popsána její specifika. Empirická část diplomové práce zkoumá prostřednictvím pracovníků rezidenčních zařízení proces individuálního plánování, spolupráci s rodinou klientů, odborníky, a také popisuje vnímání sociálních služeb klienty. Tato diplomová práce může být použita jako souhrnný zdroj informací pro pracovníky pobytových sociálních zařízení, a dále také může posloužit jiným pobytovým zařízením pro zlepšení jejich sociálních služeb.

Abstract: In this thesis deals with the issue of social work in residential social services for persons with Alzheimer's disease. The theoretical part of my thesis defines the specifics of social work, is dedicated to its goals, competencies of social workers, also approaches which are applied in practice, further elaborated that can distinguish types of social workers according to the way they work, while there are some preconditions and skills social workers. The following chapter discusses the social services, which is described in detail their purpose, and the reader can become familiar with the law on social services. In connection with specific focus thesis on Alzheimer's disease is at work further developed problems of clients with mental illness in the social services system and their options in residential social facilities while is mentioned in this context also the adaptation issue of clients to stay in residential facilities. Last but not least work closely focused on Alzheimer's disease, but also to social work with clients with mental illness, which are further described its specifics. The empirical part of the dissertation by employees of residential facilities process of individual planning, cooperation with the family of clients, professionals, and also describes the perception of social services clients. This thesis can be used as a comprehensive resource for the staff of residential social facilities, and it can also serve another device of residence in order to improve their social services.

Klíčová slova: sociální práce, sociální pracovník, pobytové sociální služby, Alzheimerova choroba, demence, individuální plánování, aktivizace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Rostislav Mrlina

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39945 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

DZIKOVÁ, Gabriela. Sociální práce v pobytových sociálních službách pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 05:14, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz