Nikola Cielecká

Bachelor's thesis

Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod typu aktivace

Monitoring of efficiency of small domestic sewage water treatment plant with activated sludge
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o monitoringu účinnosti čištění malé domovní aktivační čistírny odpadních vod. Byly zde také podrobněji rozebrány hlavní technologie čištění, které se nejčastěji využívají k čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Dále práce obsahuje typy a princip čištění MDČOV s aktivací v ČR, které byly rozděleny podle jednotlivých krajů. K monitoringu sloužil dotazník, …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the cleaning efficiency monitoring of small domestic activation wastewater treatment. There were discussed the main purification technologies as well, that are most commonly used for treating wastewater from small pollution sources. The work includes the types and principle of acivating cleaning waste water treatment plant in the Czech Republic, divided by regions. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Iva Melčáková
  • Reader: Lukáš Klimša

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava