Michaela Řeháčková

Bakalářská práce

Rodinný dům, Uhlířov – návrh domovní čistírny odpadních vod

Family House, Uhlířov – design of a Domestic Wastewater Treatment Plant
Anotace:
Bakalářská práce se v první části zabývá návrhem dvoupodlažního rodinného domu, vypracované v rozsahu dokumentace pro provádění staveb. Druhou částí práce je řešení technických zařízení staveb, a to především návrh vnitřní kanalizace a domovní čistírny odpadních vod. Splaškové odpadní vody z objektu jsou odváděny do domovní čistírny odpadních vod, kde jsou vyčištěny. Ty jsou pak spolu s dešťovými odpadními …více
Abstract:
The bachelor thesis deals in the first part with the design of a two-storey family house, elaborated in the scope of documentation for execution of buildings. The second part of the work is the solution of technical equipment of buildings, especially the design of internal sewage and domestic wastewater treatment plant. Sewage from the building is discharged to the domestic sewage treatment plant where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Petra Tymová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava