Silvie Dostálová

Bakalářská práce

Rodinný dům, Hukvaldy – návrh domovní čistírny odpadních vod

Family House, Hukvaldy – design of a Domestic Waste Water Treatment Plant
Anotace:
DOSTÁLOVÁ, Silvie: Rodinný dům, Hukvaldy – návrh domovní čistírny odpadních. Bakalářská práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2020 Tato bakalářská práce se nejprve zabývá návrhem projektové dokumentace pro rodinný dům v rozsahu pro provádění staveb. Poté je zaměřena na návrh vnitřní kanalizace a likvidaci splaškové odpadní vody z objektu. Jsou navrženy dvě varianty. Jedno z řešení je napojení …více
Abstract:
DOSTÁLOVÁ, Silvie: Family House, Hukvaldy – design of a Domestic Wastewater Treatment Plant. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2020 This bachelor's thesis first deals with the design of project documentation for a family house to the extent of construction. Then thesis is focused on the design of internal sewerage and disposal of sewage effluent from the building. Two variants are proposed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Petra Tymová
  • Oponent: Vojtěch Myška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava