Theses 

Projekt Zdravá mateřská škola - tvorba projektu a jeho ověření – Jitka Pavlíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Jitka Pavlíčková

Bakalářská práce

Projekt Zdravá mateřská škola - tvorba projektu a jeho ověření

Project of healthy nursery school - creating of the project and its verification.

Anotace: Bakalářská práce je rozdělena na 2 části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá zdravím dětí, jaké zdravotní problémy je v předškolním věku mohou postihnout. Dále pojednává o zdraví spojeném s Vánoci. Následující kapitoly jsou věnovány Zdravé mateřské škole z historického hlediska, jejímu vývoji v České republice, její filosofii, cílům a základním pilířům. Závěr této části popisuje projekt, jeho tvorbu a třídní vzdělávací program. Praktická část navazuje na teoretickou část kapitolou "projekt zdravá mateřská škola", kde uvádí cíle projektu, cílové kompetence, subjekty projektu, vzdělávací obsah, časové parametry, pomůcky a materiál, prostředí a asistenci. Nakonec jsem popsala po-drobný průběh projektu a na závěr jeho evaluaci, nejprve vlastní hodnocení a poté závěrečné hodnocení s dětmi.

Abstract: The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theore-tical part deals with children's health, what health problems in preschool age they could have. It also deals with health associated with Christmas. The following chapters are de-voted to Healthy Nursery School from a historical perspective, its development in the Czech Republic, its philosophy, objectives and basic pillars. The end of this section describes the project, his creation and the class educational program. The practical part follows the theoretical part in the chapter "Project Healthy Nursery School" where are pre-sented the project objectives, target competencies, project subjects, educational content, time parameters, equipment and material, environment and assistance. Finally, I described in detail the progress of the project and in the end his evaluation, first my own evaluation and then a final evaluation with children.

Klíčová slova: Zdravá mateřská škola, zdraví, projekt, Vánoce, tradice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34683 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Pavlíčková, Jitka. Projekt Zdravá mateřská škola - tvorba projektu a jeho ověření. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 14:10, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz