Bc. Katarína Harcsová

Bachelor's thesis

Firemní kultura a nadnárodní firmy

Corporate culture and multinational companies
Abstract:
Bachelor´s Thesis analyzes corporate culture and multinational companies. In theoretical part of Bachelor´s Thesis there are defined terms as culture, corporate culture, its genesis, elements, formation and functions. In this part I am also analyzing intern communication, its resources and tools. Attention is given to multinational companies and its effects on companies in Czech Republic as well. Objective …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá firemnou kultúrou a nadnárodnými spoločnosťami. V teoretickej časti bakalárskej práce sú definové pojmy ako kultúra, firemná kultúra, jej vznik, prvky, formovanie a funkcie. V tejto časti sa taktiež venujem internej komunikácii, jej prostriedkom a nástrojom. Pozornosť je tiež venovaná nadnárodným spoločnostiam a ich vplyvom na spoločnosti v Českej republike. Cieľom bakalárskej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Ing. Pavel Rosenlacher

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní