Ing. Jan Pokluda

Master's thesis

Schizofrenie v diskurzu laiků a osob s diagnózou

Schizophrenia in the discourse of laymen and people with diagnosis
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá zmapováním diskurzů o schizofrenii v našem prostředí. V teoretické části jsou shrnuty nejčastější diskurzy o schizofrenii a dále je zde popsána použitá metoda – diskurzivní analýza. V rámci praktické části byly prováděny rozhovory o schizofrenii s laiky a s lidmi s diagnózou. Přepsané rozhovory byly následně analyzovány jedním z přístupů diskurzivní analýzy – kritickou diskurzivní …more
Abstract:
This work deals with the mapping of schizophrenic discourses in our area. The most frequent schizophrenic discourses and the method used – discursive analysis are summarized in the theoretical part. The interviews about schizophrenia were conducted with laymen and also people with diagnosis. Transcribed interviews were subsequently analysed by one of the discursive analysis approach – critical discursive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta