Ewa Urbaśová

Master's thesis

Komparace účetní závěrky sestavené dle české legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Comparison of Financial Statements Complied according to Czech Legislation and International Accounting Standards
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je vymezení účetní závěrky sestavené dle české legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Dalším cílem je zobrazení na konkrétní společnosti převod účetní závěrky sestavené dle českých účetních předpisů na účetní závěrku sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Náplní mé diplomové práce je rovněž zjistit, jakým způsobem se změní účetní …viac
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to define financial statements complied according to Czech legislation and International Accounting Standards. Another aim is to display to a specific company the financial statements complied according to Czech accounting regulations for the financial statements commplied according to International Accounting Standards. The aim of my diploma thesis is also to find …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedúci: Hana Bartková
  • Oponent: Ilona Řehová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava