Theses 

Pohled na poruchy sexuální preference očima mladých dospělých – Simona Vítková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence

Simona Vítková

Bakalářská práce

Pohled na poruchy sexuální preference očima mladých dospělých

Young adult's look at sexual preference disorders

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch sexuální preference. Nejdříve se snaží o definování lidské sexuality a vymezení její normality. Poté navazuje sexualitou abnormální, tedy poruchami sexuální preference, na které je nahlíženo z pohledu více autorů. Dále jejich klasifikací a definováním vybraných poruch sexuální preference, jenž jsou zvoleny na základě nejnovější revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Následuje etiologie a léčba parafilií. Poslední kapitola vymezuje rozdíl mezi sexuální deviací a sexuální delikvencí, ukazuje pohled českého práva na tuto problematiku, výskyt vybrané mravnostní kriminality a mediální obraz sexuální delikvence. Výzkumné šetření se snaží o zmapování pohledu mladých dospělých na poruchy sexuální preference a jejich informovanosti o dané problematice. Informovanost totiž není dostatečná a možná právě díky tomu je diagnóza poruchy sexuální preference velkým stigmatem. Použitou metodou pro výzkumné šetření je dotazník.

Abstract: This bachelor thesis is dealing with disorders of sexual preference. First it tries to define human sexuality and the borders of its normality. Then there is described abnormal sexuality (sexual preferences disorders) from the point of view of many authors. Then this thesis deals with classification and definition of selected disorders, which are elected by the latest revision of MKN – 10. Etiology and paraphilia therapy are next. Last chapter defines thr difference between sexual deviations and sexual deliquency, it shows this problematic from the perspective of Czech law. Then it shows the occurrence of moral crimes and the media image od sexual deliquency. Exploratory research is trying to chart young adult’s view on sexual preferences disorders and their awarness of this topic. Unfortunately the awareness of this problematique is not sufficient and it makes a diagnosis of sexual preferences disordes feel like big problem. There is a questionnaire used as a method od exploratory research.

Klíčová slova: poruchy sexuální preference, deviace sexuální, normalita, delikvence sexuální

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Špráchalová
  • Oponent: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz