Theses 

Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence – Barbora ZABLOUDILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Barbora ZABLOUDILOVÁ

Bakalářská práce

Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence

Prevention of risky behaviour in terms of methodist prevention in primary school

Anotace: Tématem této bakalářské práce je Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část seznamuje čtenáře s rizikovým chováním žáků, kteří plní povinnou školní docházku, a s ním související prevenci, která je v dané problematice stěžejní. Je zde charakterizováno jak rizikové chování a jeho možné příčiny vzniku, tak vybrané formy tohoto chování. Dále zde nalezneme základní charakteristiku prevence, její členění a také realizaci na základních školách. Výzkumnou část tvoří vlastní šetření, které bylo realizované prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se školními metodiky prevence na čtyřech základních školách v Bruntále. Hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou jejich zkušenosti s realizací preventivních programů a aktivit na základní škole. Výsledky šetření a celkové shrnutí je uvedeno v závěru této práce.

Abstract: The topic of this bachelor work is Prevention of risky behaviour in elementary school from the point of view of a school methodist of prevention. The work is divided into a theoretical part and a research part. The theoretical part informs readers about risky behavior of students who complete their compulsory education and about related prevention, which is the crucial issue. There are some characteristics of risky behavior here with its possible causes as well as some selected form of such behavior. Further, you will also find the basic characteristics of prevention here, along with its structure and implementation in elementary and middle schools. The research part is the survey, which was conducted via semistructured dialog with school methodist of prevention in Bruntál. The main objective was to find out what their experiences with the implementation of preventive programs and activities at the elementary school is. The results of the investigation and a summary is given at the end of this work.

Klíčová slova: rizikové chování, prevence, škola, školní metodik prevence, minimální preventivní program, odborná spolupráce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=216042 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ZABLOUDILOVÁ, Barbora. Prevence rizikového chování na základní škole z pohledu školního metodika prevence. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:50, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz