Anton Husovský

Diplomová práce

Analýza efektívnosti vybraných malých a stredných podnikov v Moravskosliezskom kraji pomocou metódy DEA

Analysis of Effectiveness of Selected Small and Medium Enterprises in the Moravian-Silesian Region Using DEA Method
Anotace:
Cieľom tejto práce je posúdenie efektívnosti vybraných malých a stredných podnikov v Moravskosliezskom kraji pomocou modelov DEA a vytvorenie návrhov na zlepšenia, alebo odporúčania pre ich efektívnejšie fungovanie. Čiastkovým cieľom je porovnanie výsledkov z rôznych modelov DEA a porovnanie neefektívnych jednotiek, ktoré vzišli z týchto modelov. Práca obsahuje teoretické východiská konštrukcie DEA …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate an effectiveness of selected small and medium-sized enterprises in the Moravian-Silesian Region using DEA models and to propose suggestions for possible improvements or recommendations for their more efficient operation. The partial goal is to compare the results of the different DEA models and to compare the inefficient units that emerged from these models. The …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Hana Štverková
  • Oponent: Lucie Chytilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava