Jana Kordeková

Bakalářská práce

Výkaznictvo a spracovanie daňových dokladů zo zákona o DPH

Reporting and Processing of Tax Documents of the VAT Act
Anotace:
Bakalárska práca je zameraná na vystavovanie daňových dokladov a vyhotovenie daňového priznania zákona o dani z pridanej hodnoty a kontrolného hlásenia v spoločnosti ppm factum. Práca vyplýva zo zákonov o dani z pridanej hodnoty a má získať, a následne poskytnúť informácie ohľadom dani z pridanej hodnoty a výkazov z dani z pridanej hodnoty. Teoretická časť oboznamuje o základných pojmov dani z pridanej …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on issuing tax documents and making a tax return of value added tax law and inspection report at ppm factum. The work results from the Value Added Tax Act and is to be obtained, and subsequently to provide information on value added tax and value added tax returns. The theoretical part informs about basic terms of value added tax, tax documents and also about reporting …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Martin Mynář
  • Oponent: Tomáš Závodný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu