Pavel HRADIL

Bakalářská práce

Kamenné stoly jako indikátory svahových deformací

Stone tables as indicators of slope deformations
Anotace:
Flyšové prostředí Vnějších Západních Karpat je náchylné k tvorbě svahových deformací a vznikají tak zde sesuvy a hluboké svahové deformace, jejichž následkem mohou být některé geologické útvary. Jedním z nich mohou být kamenné stoly. V této práci proběhlo na vybraných lokalitách terénní měření za pomocí geologického kompasu a následného zpracování dat v programu Stereonet. Taktéž byla každá lokalita …více
Abstract:
Flysch environments of the Outer Western Carpathians is a prone to the formation of slope deformations and created here landslides and deep-seated gravitational slope deformations, which result are created next geological formations. One of them can be rock tables. In this research was carried out of field measurements on selected locations with geological compass and subsequent data processing in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lenart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRADIL, Pavel. Kamenné stoly jako indikátory svahových deformací. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta