Theses 

Obozretné podnikanie bánk v kontexte likvidity – Bc. Róbert Ševčík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Róbert Ševčík

Diplomová práce

Obozretné podnikanie bánk v kontexte likvidity

Cautious Business Banking in Context of Liquidity

Abstract: The goal of the thesis titled „Cautious business banking in context of liquidity” is to highlight the importance of the rules of cautious business of banks, focusing mainly on the bank's liquidity. In the first chapter is defined a commercial bank and are shown the items of the balance of commercial bank using the tables. The first chapter describes the further regulation of the banking sector in the Slovak Republic and the European Union. The last part discusses the rules of cautious business of banks. The second chapter focuses on the liquidity of commercial bank, as well as rules that a commercial bank is obliged to observe in the context of liquidity. It records the development of rules of liquidity in the period. It provides information not only about the development of the Slovak Republic, but also in the European Union through three Basel Accords. It captures changes that carried out in liquidity and its monitoring. In the last chapter number three the thesis meets the partial goal which is to point to the importance of managing the liquidity of commercial bank. It analyzes the fulfilment of the minimum requirements of several indicators of liquidity of commercial bank. It shown thatanalyzed commercial bank manages liquidity risk and also compares its results with those of other banks, which have been observed throughout the world. In this thesis are shown tables, graphs and images for better understanding of complex issue which is the cautious business of banks in the context of liquidity.

Abstract: Cieľom diplomovej práce s názvom „Obozretné podnikanie bánk v kontexte likvidity“ je poukázať na význam pravidiel obozretného podnikania bánk so zameraním najmä na likviditu banky. V prvej kapitole je definovaná komerčná banka a pomocou tabuliek sú uvedené jednotlivé položky bilancie komerčnej banky. Prvá kapitola ďalej popisuje reguláciu bankového sektora v Slovenskej republike a v rámci Európskej únie. V jej poslednej časti rozoberá pravidlá obozretného podnikania bánk. Druhá kapitola je zameraná na likviditu komerčnej banky a rovnako aj pravidlá, ktoré je komerčná banka povinná dodržiavať v kontexte likvidity. Zaznamenáva vývoj pravidiel likvidity v sledovanom období. Poskytuje informácie nielen o vývoji v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii prostredníctvom troch bazilejských dohôd. Zachytáva zmeny, ktoré sa v oblasti likvidity uskutočnili. V poslednej kapitole číslo tri plní práca čiastkový cieľ, ktorým je poukázanie na dôležitosť riadenia likvidity komerčnej banky. Analyzuje plnenie minimálnych požiadaviek viacerých ukazovateľov likvidity komerčnou bankou. Uvádza ako analyzovaná komerčná banka riadi riziko likvidity a tiež porovnáva jej výsledky s výsledkami iných bánk, ktoré boli sledované v rámci celého sveta. V práci sú uvedené tabuľky, grafy a obrázky pre lepšie pochopenie zložitej problematiky akou je obozretné podnikanie bánk v kontexte likvidity.

Klíčová slova: komerčná banka, pravidlá obozretného podnikania bánk, likvidita, riziko likvidity, solventnosť, kapitálová primeranosť, commercial bank, rules of cautious business of banks, liquidity, liquidity risk, solvency, capital adequacy

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martin Vovk, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz