Theses 

Marketingový výzkum trhu bezlaktózových potravin; Marketing research of lactose-free foods – Simona Valášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu

Simona Valášková

Diplomová práce

Marketingový výzkum trhu bezlaktózových potravin; Marketing research of lactose-free foods

Anotace: Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat situaci na trhu bezlaktózových výrobků v České republice a zvyklosti spotřebitele na tomto trhu. V práci se snažím porozumět nákupnímu chování a identifikuji názory spotřebitele na českém trhu s bezlaktózovými výrobky. Práce začíná teoretickým úvodem do oblasti marketingového výzkumu, který je dále detailněji rozdělen a jednotlivé teoretické části popsány dle míry důležitosti pro následnou empirickou část výzkumu. Empirická část, jež byla získána prostřednictvím dotazníku a ve které probíhá analýza výsledků průzkumu, se zabývá naplněním cíle diplomové práce. Dotazník pomáhá segmentovat spotřebitele těchto výrobků a zjišťuje jejich preference ohledně dostupnosti, ceny a chuti výrobků. Interpretace výsledků je zpřesněna pomocí rozhovoru s lékařem, prodejcem ve zdravé výživě a terénním výzkumem. Na základě těchto výsledků nastiňuji předpokládaný budoucí vývoj trhu s bezlaktózovými výrobky.

Abstract: The aim of my thesis was to analyze the situation on the market with lactose-free products in the Czech Republic and habits of consumers in this market. In my thesis I am trying to understand the shopping behavior and identify consumer´s opinions on the Czech market with lactose-free products. The thesis begins with a theoretical introduction to the field of marketing research, which is further divided in detail and individual theoretical parts are described by level of importance for following empirical part of the research. The empirical part is the fulfillment of the objectives of the thesis. It was obtained through a questionnaire and analyzes the survey results. The questionnaire helps to segment consumers of these products and determines their preferences regarding the availability, price and taste of the products. The interpretation of results is updated through an interview with a medical doctor and a marketer of healthy nutrition (seller in the shop with healthy nutrition) and legwork. Based on these results I outline the anticipated future development of the market with lactose-free products.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, dotazník, rozhovor, spotřebitel, intolerance, laktóza, segmentace, Marketing research, questionnaire, interview, consumer, lactose, segmentation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 19:19, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz