Lukáš Lyčka

Bachelor's thesis

Analýza spokojenosti návštěvníků multikina

Satisfaction Analysis of Multiplex Visitors
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním spokojenosti návštěvníků multikina. Jsou zde uvedeny teoretická východiska zaměřující se na služby, kvalitu a zákazníka. Nachází se zde popis námi zkoumaného multikina a jeho konkurenčního prostředí a také společnosti, pod kterou multikino patří. Pomocí dotazníkového šetření jsou zjištěna primární data, jež jsou následně analyzována a pomocí upravené metody …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with determining the satisfaction of multiplex visitors. In the beginning is a theoretical background focusing on services, quality and customer. Then there is a description of the multiplex and its competitive environment as well as the company under which the multiplex belongs. Using the questionnaire survey, primary data are identified and analyzed and customer satisfaction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Pavel Blecharz
  • Reader: Ludmila Škrobánková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku