Lukáš Motúz

Bakalářská práce

Řešení vytápění rodinného domu s alternativním zdrojem energie

Heating Family House with Alternative Energy Sources
Anotace:
Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovať projekt rodinného domu pre realizáciu stavby a návrh vykurovania. Preto sa moja práca skladá z dvoch častí – stavebná časť a časť TZB (technické zariadenia budov). Prvá stavebná časť sa zaoberá vhodným návrhom staveb-ných konštrukcií pre splnenie tepelno-izolačných požiadaviek príslušných noriem. Druhá časť sa zaoberá návrhom vykurovania rodinného domu …více
Abstract:
The subject of my thesis is to design a project of family house for construct the building and design of heating. For that reason, my thesis is composed of two parts – the constructional part and the building services part. The first part deals with an appropriate proposal of build-ing structures to meet the thermal insulation requirements of the relevant standards. The second part deals with the proposal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Petra Tymová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava