Ondřej Schwarz

Bakalářská práce

Projekt vytápění v rodinném domě, zdrojem vytápění je kondenzační kotel a variantně tepelné čerpadlo.

The Heating Project in a Family House, the Source of Heating is a Condensing Boiler and Alternatively a Heat Pump.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na návrh stavební části rodinného domu a návrh vytápění kondenzačním plynovým kotlem a variantně tepelným čerpadlem. Návrh stavební části je proveden s ohledem na dosažení co nejnižších tepelných ztrát objektu a nízkých nákladů na vytápění. Zdrojem vytápění bude v první variantě plynový kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem na teplou vodu a ve druhé variantě tepelné …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the design of the building part of the family house and the design of the condensing gas boiler and, alternatively, the heat pump. The construction part is designed with the aim to achieve the lowest possible heat loss of the building and low heating costs. In the first variant, the source of heating will be a gas condensing boiler with a built-in hot water tank and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Irena Svatošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava