Ondřej Kyselák

Bakalářská práce

Zhodnocení vývoje rentability a aktivity společnosti Pivovar Zubr a.s.

Profitability and Activity Evolution Analysis of the Pivovar Zubr a.s. Company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit vývoj rentability a aktivity společnosti Pivovar Zubr a.s. v letech 2012-2016. Celá práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Popis metodiky finanční analýzy bude obsahem druhé kapitoly. Konkrétně bude popisována její podstata a význam, dále také její uživatelé a nejpoužívanější způsoby výpočtů. Třetí kapitola bude zaměřena na charakteristiku společnosti …více
Abstract:
The purpose of the bachelor thesis is to evaluate the evolution of profitability and activity of the company Pivovar Zubr a.s. in the years 2012-2016. The whole thesis is divided into five chapters including preface and conclusion. The second chapter discusses the methodology of financial analysis. In particular, its essence and meaning, its users and the most used methods of calculation will be described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Dagmar Richtarová
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava