Patrik Bonczek

Bachelor's thesis

Modelování chlazení tranzistorových zesilovačů

Modeling of Transistor Amplifiers Cooling
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá modelováním chlazení výkonových tranzistorových zesilovačů pracujících ve třídách AB a D. V úvodu práce jsou stručně shrnuty principy funkce zesilovačů ve třídách A, B, AB, C a D. Odvod tepelné energie z čipu tranzistoru se významnou měrou podílí na správné funkci a bezporuchovém chodu zařízení. Aby byla zajištěna správná a dlouhodobá funkce zařízení, kladou se v dnešní …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the modeling of cooling power transistor amplifiers working in classes AB and D. In the introduction of the work are briefly summarised the principles of function the amplifiers in the classes A, B, AB, C, and D. Dissipation of the thermal energy from the chip of the transistor significantly participate proper functioning and trouble-free operation of the device. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Stanislav Zajaczek
  • Reader: Petr Orság

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika