Bc. Kateřina Hrobařová

Bachelor's thesis

Bezpečnost práce ve vybrané společnosti

Work safety of a chosen company
Anotácia:
Předmětem této bakalářské práce je bezpečnost práce ve vybraném podniku. V úvodu práce jsou definovány veškeré podstatné pojmy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Další část se zabývá hodnocením rizik, které úzce souvisí s využíváním osobních ochranných pracovních prostředků a ergonomií pracoviště. Součástí práce je také dotazníkové šetření týkající se bezpečnosti práce, z nějž …viac
Abstract:
Subjects those bachelor work si labour protection in choice company. In introduction work are defined by all substantial improvement notions respektive to safeness and protection of health at work. Next part deals with risk rating, which nearly be connected with exploitation personal protective means for work and ergonomically workplace. The part of work is also questionnaire inquiry concerning labour …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedúci: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrobařová, Kateřina. Bezpečnost práce ve vybrané společnosti. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní