Bc. Kateřina Hrobařová

Bachelor's thesis

Bezpečnost práce ve vybrané společnosti

Work safety of a chosen company
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je bezpečnost práce ve vybraném podniku. V úvodu práce jsou definovány veškeré podstatné pojmy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Další část se zabývá hodnocením rizik, které úzce souvisí s využíváním osobních ochranných pracovních prostředků a ergonomií pracoviště. Součástí práce je také dotazníkové šetření týkající se bezpečnosti práce, z nějž …more
Abstract:
Subjects those bachelor work si labour protection in choice company. In introduction work are defined by all substantial improvement notions respektive to safeness and protection of health at work. Next part deals with risk rating, which nearly be connected with exploitation personal protective means for work and ergonomically workplace. The part of work is also questionnaire inquiry concerning labour …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2015
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hrobařová, Kateřina. Bezpečnost práce ve vybrané společnosti. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní