Bc. Michaela Pavlová

Bachelor's thesis

Přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie, se zaměřením na Euroregion Glacensis

Cross-border cooperation within the European Union focusing on the Euroregion Glacensis
Abstract:
Bakalářská práce ?Přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie se zaměřením na Euroregion Glacensis? se zabývá významem přeshraniční spolupráce v Evropě. V první části uvádí stručný historický vývoj a možné formy spolupráce. Druhá část práce je orientována na finanční aspekt, představuje tedy fondy EU i podpůrné programy a iniciativy přeshraniční spolupráce. Třetí část popisuje formování česko-polských …more
Abstract:
Bachelor thesis "Cross-border cooperation within the European Union, focusing on the Euroregion Glacensis' deals with the importance of cross-border cooperation in Europe. The first part presents a brief historical development and possible forms of cooperation. The second part is focused on the financial aspect, it presents the EU funds, supporting programmes and initiatives of cross-border cooperation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Miloš Charbuský, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pavlová, Michaela. Přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie, se zaměřením na Euroregion Glacensis. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2011 dostupné: no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní