Lukáš Neděla

Master's thesis

Dimenzování brzdné jednotky s DC motorem napájeným z pulzního měniče s využitím programu Matlab-Simulink

Braking Unit Design with DC Motor Supply by Chopper Using Software Matlab-Simulink
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je dimenzování brzdné jednotky pro DC motor napájený z pulzního měniče včetně uvažování ztrát. V práci je uveden základní rozbor stejnosměrného motoru, pulzního měniče a dimenzování brzdné jednotky pro vybrané situace. V programu Matlab-Simulink byly vytvořeny matematické modely DC motoru, pulzního měniče a regulační struktury. V modelech DC motoru a pulzního měniče jsou …more
Abstract:
The subject of this thesis is the design of the braking unit with DC motor supply chopper with including considering losses. The work includes basic analysis of DC motor, chopper and dimensioning braking unit for the selected situation. In Matlab Simulink were created mathematical models of DC motor control, chopper and regulatory structures. In the models DC motor and chopper are included losses. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Ivo Neborák
  • Reader: Václav Sládeček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava