Theses 

Pohybová aktivita a motorická výkonnost dětí školního věku – Sandra SOBOTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Sandra SOBOTOVÁ

Bakalářská práce

Pohybová aktivita a motorická výkonnost dětí školního věku

Physical Activity and Motor Performance of Schoolage Children

Anotace: Tato práce se zabývá pohybovou aktivitou a motorickou výkonností dětí školního věku, a to především věkové skupiny v 6.-9. třídě, tzn. starších žáků. Cílem práce je zjistit a popsat úroveň celotýdenní pohybové aktivity, monitorovat její objem, strukturu a intenzitu v kontextu s doporučenými ukazateli zdravotní účinnosti a motorické výkonnosti. Dílčím cílem práce je zorganizovat a realizovat monitorování pohybové aktivity u žáků vybrané školy a porovnat rozdíly v pohybové aktivitě jednotlivých respondentů vzhledem k doporučeným výkonnostním standardům. Cílem teoretické části práce je vypracování literárního přehledu vztahujícího se k této problematice. V teoretické části práce je psáno o pohybových aktivitách a jejich významu pro děti. V praktické části práce je provedena jednorázová průřezová studie ? terénní výzkum v přirozených podmínkách. Zjišťování struktury a úrovně pohybové aktivity žáků je realizováno v ZŠ v Bohumíně. Výzkumu se účastní celkem 65 žáků 6.-9. ročníků.

Abstract: This work deals with physical activity and motor performance of schoolchildren, especially in the age group 6 to 9 class, ie. older pupils. The aim is to identify and describe the week's level of physical activity, monitor its size, structure and intensity in the context of a composite measure of health efficiency and motor performance. The operational objective is to organize and implement monitoring physical activity in students selected schools and compare the differences in physical activity each respondent with respect to the recommended performance standards. The theoretical part of the work is to develop a literature review relating to this issue. The theoretical part is written on physical activities and their significance for children. In the practical part is a one-off cross-sectional study - field research in natural conditions. Surveys of the structure and level of physical activity among pupils is implemented in primary schools in Bohumin. Research involved a total of 65 pupils 6 to 9 years.

Klíčová slova: Děti, motorika, pohyb, pohybová aktivita, výkonnost, žáci

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=38527 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SOBOTOVÁ, Sandra. Pohybová aktivita a motorická výkonnost dětí školního věku. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz