Theses 

Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a výuka informatiky na střední škole – Bc. Michaela MADAJOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Michaela MADAJOVÁ

Bachelor's thesis

Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a výuka informatiky na střední škole

The Framework Educational Programme, The School Educational Programme and the Teaching of Informatics at Secondary School

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a následnou komparáciou Školských vzdelávacích programov, nami vybraného súboru gymnázií, z rôznych samosprávnych krajov Českej republiky. Zameriavame sa najmä na vzdelávaciu oblasť Informatika a informačné a komunikačné technológie. V teoretickej časti sú opísané základné pojmy týkajúce sa školskej a kurikulárnej reformy, ako aj postavenie predmetu Informatika v Rámcovom vzdelávacom programe. V praktickej časti, na základe stanovených úloh analyzujeme Školské vzdelávacie programy gymnázií a to najmä využívanie disponibilných hodín, prierezových tém, vytváranie voliteľných predmetov. Cieľom práce je poukázať na rozdiely v prístupe jednotlivých škôl k výučbe predmetu Informatika a ICT, z hľadiska organizačného zabezpečenia a obsahového zamerania.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the analysis and comparison of School educational programmes of grammar schools from different regions of the Czech Republic. We focus especially on the educational sphere, called Informatics and ICT. In the theoretical part, terminology connected with school and curricular reform and the position of the Informatics in the Framework educational programme are described. In the practical part we analyse the School educational programmes, on the basis of defined tasks, especially using of available classes, sectional themes and creation of elective subjects. The purpose of the thesis is to point out the different approaches of individual secondary schools to teaching of Informatics and ICT, from the organizational and content point of view.

Keywords: Rámcový vzdelávací program, Školský vzdelávací program, Výuka Informatiky, Stredná škola

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2010
  • Accessible from:: 23. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16934 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

MADAJOVÁ, Michaela. Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program a výuka informatiky na střední škole. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 17:16, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz