Theses 

Strategie zvládání stresu a osobnostní charakteristiky osob pracujících se seniory – Bc. Monika TOBOLKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika TOBOLKOVÁ

Master's thesis

Strategie zvládání stresu a osobnostní charakteristiky osob pracujících se seniory

Coping strategies and personality traits among people taking care of senior citizen

Abstract: Tato práce se zabývá strategiemi zvládání stresu a osobnostní charakteristikou osob pracujících se seniory. Teoretická část obsahuje kapitoly Stres, Osobnost, Osoby pracující se seniory a kapitolu věnující se výzkumům strategií zvládání stresu a osobnostních charakteristik. V praktické části práce byly použity dva inventáře Strategie zvládání stresu (SVF 78) a NEO osobnostní inventář (NEO-FFI). Podmínkou pro účast ve výzkumu byl výkon práce pracovníka v sociálních službách, který pracuje v domově pro seniory nebo domě s pečovatelskou službou. Výzkumu se zúčastnilo 117 respondentů. Bylo zjištěno, že se osobnostní profil osob pracujících se seniory liší od normy. Dále byla zjištěna statisticky významné pozitivní korelace mezi Neuroticismem a strategií Sebeobviňování, mezi Extraverzí a strategií Kontrola reakce a mezi Přívětivostí a strategií Potřeba sociální opory. Statisticky významná negativní korelace byla zjištěna mezi Otevřeností vůči zkušenosti a strategií Odklon a Svědomitostí a negativními strategiemi zvládání stresu. Nebyla nalezena žádná souvislost mezi délkou praxe v sociálních službách a strategií Potřeba sociální opory, ani mezi Svědomitostí a stoupajícím věkem.

Abstract: This thesis deals with coping strategies and personality traits among people taking care of senior citizen. The theoretical part of this thesis contains the chapters Stress, Personality, People taking care of senior citizen and a chapter devoted to research into coping strategies and personality traits. In the practical part were used two inventories SVF 78 and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). The condition for participation in the research was the performance of the work of a worker in social services who works in a home for elderly or a nursing home. There were 117 respondents who took part in the research. The results of the research show that personality profile of people taking care of senior citizen differs from the norm. Furthermore there were a statistically significant positive correlation between Neuroticism and the strategy of Self-blaming, between Extraversion and the Control of Reaction strategy and between Agreeableness and strategy Need of Social Support. A statistically significant negative correlation were found between Openness to Experience and Diversion strategy and Conscientiousness and negative coping strategies. No connection have been found between duration of practice in social services and Need of Social Support, nor between Conscientiousness and rising age.

Keywords: Osobnost, strategie zvládání stresu, pracovník v sociálních službách

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 3. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Klára Machů

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=220728 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOBOLKOVÁ, Monika. Strategie zvládání stresu a osobnostní charakteristiky osob pracujících se seniory. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 05:08, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz