Veronika Kočiková

Master's thesis

Senzorická analýza kokosového nápoje

Sensory Analysis of the Coconut Drink
Abstract:
Diplomová práce se zabývá senzorickou analýzou Kokosového nápoje s datlemi společnosti Kalma, k. s., který byl na trh uveden v květnu 2017. Jedná se o osvěžující nápoj bez přidaného cukru, což je jeho hlavním benefitem. Cílem diplomové práce je zjištění, jak spotřebitelé vnímají senzorické vlastnosti Kokosového nápoje s datlemi a jeho konkurentů. Dalšími cíli bylo zjistit silné a slabé stránky výrobku …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the sensory analysis of Coconut drink with the dates of the company Kalma, k.s., which was launched in May 2017. It is a refreshing drink without added sugar, which is its main benefit. The aim of the thesis is to find out how consumers perceive the sensory properties of coconut drinks with the dates and its competitors. Other goals were to find out the strengths and weaknesses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Šárka Velčovská
  • Reader: Milena Lahutová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava