Jakub Janeček

Master's thesis

Modelování a simulace regulovaného DC pohonu s uvažováním ztrát v motoru a převodovce

Modelling and Simulation of Controlled DC Drive with Account of Losses in Motor and Gearbox
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním a simulací regulovaného DC pohonu s uvažováním ztrát v motoru a převodovce. Je zde použit DC motor s permanentními magnety typu PM80S/2, který je napájen z čtyřkvadrantového pulzního měniče. Tento měnič umožňuje pracovat DC motoru ve čtyřech různých pracovních kvadrantech. Díky tomu může být tok energie od zdroje do DC motoru a dále přes převodovku do pracovního …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with modeling and simulation of controlled DC drive with account of losses in motor and gearbox. There used DC motor with permanent magnets type PM80S / 2, which is powered by a four-quadrant pulse converter. This inverter allows DC motor to work in four different work quadrants. As a result, the flow of energy can be from the source to the DC motor and then through the gearbox …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedúci: Ivo Neborák
  • Oponent: Václav Sládeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava