Petr Vohralík

Diplomová práce

Webový framework pro aukční portál

Web Based Auction Portal Framework
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je vytvoření webového frameworku pro provozování aukčního portálu. V teoretické částí práce je popsána problematika aukcí, historie a porovnání jednotlivých typů aukcí. Dalším krokem teoretické části je porovnání současných internetových aukčních portálů, ve kterém je kladen důraz na grafické a uživatelské ovládací prvky. Ze získaných poznatků je vytvořen seznam funkčních …více
Abstract:
Content of this master thesis is to create a web framework for syndication of an auction portal. In the theoretical part of this work the issue auction, history and comparison of different types of auctions are described. The next step of the theoretical part is comparison of current Internet auction portals in which there is an emphasis on graphical and user controls. From acquired knowledge a list …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Radoslav Fasuga
  • Oponent: Libor Holub

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika